Menu

Celeb vagyok.....2014

A+ A A-

Gyes, Gyed 2014: Gyermekgondozási díj - GYED (havi ellátás)

Gyes, Gyed 2014: Gyermekgondozási díj - GYED (havi ellátás)

Gyermekgondozási segély (GYES) igénylése

A gyermeket nevelő szülő, nevelőszülő, illetve gyám, valamint – a feltételek fennállása esetén – az örökbefogadó szülő és a nagyszülő a gyermek gondozására tekintettel havi rendszerességgel járó gyermekgondozási segélyre jogosult.

A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%-ával. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék kerül, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerülhet levonásra.

Gyesre jogosult a szülő, a nevelőszülő vagy a gyám saját háztartásában nevelt

 • gyermeke 3. életévének betöltéséig,
 • ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válása évének végéig,
 • tartósan beteg vagy a súlyosan fogyatékos gyermekek esetén a 10. életév betöltéséig.

Gyesre a szülő jogán a nagyszülő is jogosult lehet, feltéve, hogy

 • a gyermek az első életévét már betöltötte és a gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
 • a szülők írásban nyilatkoznak, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek azzal, hogy a továbbiakban a nagyszülő igényelje azt,
 • a nagyszülő és a szülők esetében is fennállnak a jogosultsági feltételek.

Munka gyes mellett

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy (a nagyszülőt kivéve) kereső tevékenységet

 • a gyermek egyéves koráig nem folytathat (kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját)
 • a gyermek egyéves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlát nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A nagyszülő

 • a gyermek három éves koráig egyáltalán nem,
 • a három éves kor után pedig csak napi négy órás vagy otthon végzendő munkát vállalhat.

Igénylése

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igénylést kizárólag írásban – személyesen vagy postai úton – lehet benyújtani

 • az igénylő munkahelyén található családtámogatási kifizetőhelynél (amennyiben ilyen működik), vagy
 • az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán.

Az igényléskor a formanyomtatványhoz csatolni kell vagy be kell mutatni

 • az igénylő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
 • a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő és gyermek(ek) taj-számát igazoló hatósági igazolványt
 • az igénylő számlavezető bankja által kiállított igazolást a számla fennállásáról (ha bankszámlára kéri az igénylő a folyósítást)
 • amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel kérik a gyermekgondozási segély megállapítását, akkor a betegség jellegét igazoló orvosi igazolást
 • az állami gondoskodás alatt álló gyermeket nevelőszülőként nevelő igénylőnek, a gyámhatóság határozatát a gyermek elhelyezéséről
 • az igénylő szülővel együtt élő házastársnak a házassági anyakönyvi kivonatát
 • az igénylő gyámnak a gyámhatóság gyámrendelő határozatát
 • a gyermekgondozási segély méltányosságból történő megállapításának vagy meghosszabbításának kérelme esetén a vonatkozó jogszabálynak megfelelően külön csatolandó iratokat
 • magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat.

Gyermekgondozási segély (GYES) igénylése - Kormanyhivatal.hu

Gyermekgondozási díj - GYED (havi ellátás)

 

Ki jogosult rá?

 

A biztosítási jogviszonyban álló szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő/gyám/az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van), HA

 

 • a gyed igénylését- a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, VAGY
 • a tgyásban részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a tgyás alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, ÉS
 • a gyermeket saját háztartásában neveli.

 

A gyedre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 

 • a biztosítás megszűnését követő (passzív) táppénz, baleseti táppénz folyósításának az idejét
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot
 • a rehabilitációs járadék folyósításának idejét (2008-tól)

 


Mennyi az összege?

 

2013. július 6-tól változtak a terhességi‐gyermekágyi segély és a GYED összegének kiszámításának szabályai

Csak a gyermek születésekor fennálló munkaviszonyból származó jövedelmet lehet figyelembe venni a számításkor! Akinek a gyermeke 2014. május 11‐e előtt születik, azoknak a régi és az új szabályok szerint is ki kell számolni az ellátás összegét és számára a kedvezőbbet kell folyósítani.

 

Hogyan változik a jövedelemigazolás kiállítására vonatkozó szabályok?

 

Csak akkor köteles kiállítani a munkáltató a nyomtatványt, ha a biztosított azt írásban kéri, a munkaviszony megszűnésekor. 2013. július 15‐töl kinek érdemes kérnie jövedelemigazolást? ‐ Csak annak, aki olyan gyermekre tekintettel kér terhességi‐gyermekágyi segélyt, vagy GYED‐et, aki várhatóan 2014.május 11‐e előtt születik.

 

Az ellátás alapját az irányadó időszakban elért jövedelem alapján állapítják meg. A gyed a számítási időszakban elért átlagkereset, jövedelem 70%-a, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70%-a. Ennek megfelelően a gyermekgondozási díj 2013. évi felső határa havi bruttó 137.200 Ft.

 

A gyedből személyi jövedelemadó előleget és 9,5% nyugdíjjárulékot/magánnyugdíj pénztári tagdíjat vonnak. A tgyás összege nem számít bele egy következő ellátás alapjába.

 


A gyed alapjául szolgáló jövedelem megállapítása
Ha az igénylőnek

 

 • a gyed kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári évben van legalább 180 napi jövdeleme, akkor az azalatt elért jövedelem alapján számolják a gyed mértékét
 • a gyed kezdőnapját közvetlenül megelőző  naptári évben nincs 180 napi jövedelme, akkor a gyedre való jogosultság kezdő  napját megelőző  naptól visszafelé – maximum a jogosultság kezdőnapját megelőző  naptári év első  napjáig – számított 180 naptári napi jövedelemből kell a gyed összegét kiszámítani, ha a biztosítási idő folyamatos. Ha a biztosítás megszakadt, a megszakítást megelőző jövedelmet nem veszik figyelembe a számításnál.
 • a gyed kezdőnapját közvetlenül megelőzően nincs 180 napi jövedelme, akkor a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér lesz a gyed alapja  E szabály alól kivétel az, akinek azért nem volt meg a 180 napi keresete, mert táppénzben, terhességi‐gyermekágyisegélyben vagy gyed‐ben részesült.
 • az igénylő a gyed‐re jogosultság kezdőnapját megelőző  évben, illetve azt közvetlenül megelőzően táppénzben,terhességi‐gyermekágyisegélyben vagy gyermekgondozási díjban részesült, és ezért nincs meg a 180 naptári napi keresete, akkor a gyed összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező  összeg figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy ez kedvezőbb,mint aminimálbér.

 

Ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára ismételten állapítják meg (pl. gyedről visszamegy az anyuka dolgozni, aztán 2 éves kor előtt mégis úgy dönt, hogy inkább babázna és visszamegy gyedre), úgy az ellátás összege azonos lesz az először megállapított összeggel. Mettől meddig jár?
A gyed legkorábban a tgyás, illetve ha azt nem vették igénybe, akkor az annak megfelelő időtartam (szüléstől 168 nap) lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Mikor nem jár annak, aki egyébként a jogosultsági feltételekkel rendelkezik?
A gyed rendeltetése, hogy az otthon babázás miatt kieső bért pótolja, ezért nem jár akkor, ha

 

 • a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja

 

 • a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét (ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár a gyed)

 


 

 

 • a jogosult a Szociális ellátáskról szóló törvényben meghatározott, ún. egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont), ami innen érinthet kismamát az pl. rokkantsági nyugdíj, álláskeresési támogatás, rendszeres szociális járadék, rendszeres szociális segély, gyes, gyet, EU tagállamból kapott hasonló típusú ellátás
 • a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el
 • a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el,  rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezés kivételével
 • a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti

 

 Hol kell igényelni?

 

Munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló kismamának az igényt a munkáltatónál/foglalkoztatónál kell bejelenteni, akkor is, ha passzív jogon igényli a gyedet.

 

Akkor is ez az eljárás, ha a munkáltatónál nem működik társadalombiztosítási kifizetőhely, mert hivatalosan az ő dolga továbbítani az igényt a székhelye szerint illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz. Ha a továbbítást nem bízzuk rá, akkor sem lehet a munkáltatót kihagyni, mert biztosítástól és jövedelemtől függő ellátásról van szó, úgyhogy a biztosításra és jövedelemre vonatkozó adatokat ún. foglalkoztatói igazoláson közölnie kell, ez alapján fogják megállapítani a gyedet.

 

Egyéni és társas vállalkozók esetében a székhely szerinti Egészségbiztosítási Pénztár az illetékes. Álláskeresési támogatásban részesülők a Munkaügyi Központ után – mert ilyenkor innen kell a foglalkoztatói igazolás és egyéb papírmunkák is vannak – a lakhely szerinti Egészségbiztosítási Pénztárnál tudják igényelni a gyedet.Az igény benyújtást megelőző 6. hónap első napjáig lehet visszamenőleg gyedet igényelni.

 

 Mi kell az igényléshez?

 

 •  a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata – azért az eredeti, mert kidekorálják a hátulját, rávezetik az igénylés tényét
  kitöltött igénybejelentő: Letölthető innen

 

 • nem kifizetőhelyen történő igényléskor a munkáltató által kitöltött foglalkoztatói igazolás: Letölthető innen

 

 

 • magánnyugdíjpénztári tagság esetén tagsági okirat vagy záradékolt belépési nyilatkozat – azért van rá szükség, mert nyugdíjjárulékot és tagdíjat vonnak belőle és bemondásra nem vallanak be tagdíjat meg nem küldözgetnek pénteket a nyugdíjpénzárhoz, igazolni kell a tagságot. Kifizetőhelyen ezt a munkáltató egyébként is tudja, ezért ilyenkor erre nincs szükség.

 

“Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához” - ez egy tömbből kitépett, kézzel írt, jövedelmet havi bontásban tartalmazó igazolás, csak akkor kell, ha az igénylés és az előző év január 1. között más munkáltatónál is dolgozott az igénylő*

 

“Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” - köznapi nevén TB kiskönyv. Csak akkor kell, ha a gyed kezdete előtti 2 évben több helyen dolgozott az igénylő*